Stručně:

Produkty na této stránce prodává Já miluju BIO s.r.o., se sídlem Londýnská 59, Praha 2, 12000, IČO: 06088902, DIČ: CZ06088902, tel 606 057 455, infoATmilujubio.cz. Hlavní sklad je v Olomouci ve Studentské ulici.

Doručujeme do ČR a na Slovensko přes PPL a Zásilkovnu.

Poštovné:

V ČR je od 59 Kč přes Zásilkovnu nebo 95 Kč přes PPL do hodnoty objednávky 1 500 Kč, od 1 501 Kč doručujeme zdarma,

Na Slovensko je poštovné 120 Kč do 2 000 Kč objednávky, od 2 001 Kč je zdarma.

Platit u nás můžete: převodem (možnost QR platby), přes platební bránu GoPay (umožňuje platební karty, bankovní převody, Goole pay a Apple pay), na dobírku.

Po objednání Vás budeme informovat emailem o přijetí objednávky. Objednáním a následným potvrzením ze strany e-shopu se uzavírá smluvní vztah – kupní smlouva. Samozřejmě můžete objednávku dodatečně stornovat, či upravit.

Fakturu (daňový doklad - jsme plátci daně) Vám pošleme v balíku společně se zbožím.

Kompletní znění obchodních podmínek:

Obchodní podmínky právnické osoby, Já miluju BIO s.r.o., se sídlem Londýnská 59, Praha 2, 12000, IČO: 06088902, DIČ: CZ06088902, tel 606 057 455, info@milujubio.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.milujubio.cz/

 •  1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) právnické osoby, společnosti Já miluju BIO s.r.o., Londýnská 59, Praha 2, 12000, IČO: 06088902, DIČ: CZ06088902, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 275927, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.milujubio.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 2 - UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 3 - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodleně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 4 - CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti či platební kartou v provozovnách prodávajícího; v hotovosti či platební kartou na dobírku smluvnímu přepravci na platné české dodací adrese určené kupujícím v objednávce; v hotovosti či platební kartou na dobírku smluvnímu zprostředkovateli výdejního místa vybraném kupujícím v objednávce; převodem na účet prodávajícího 2201222178/2010 (FIO); bezhotovostně prostřednictvím napojených platebních systémů. Další podrobnosti o možnostech platby za zboží: převodem (možnost QR platby), přes platební bránu GoPay (umožňuje platební karty, bankovní převody, Goole pay a Apple pay), na dobírku.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Podrobnosti o cenách dopravy: Doručujeme do ČR a na Slovensko přes PPL a ZásilkovnuPoštovné v ČR je od 59 Kč přes Zásilkovnu nebo 95 Kč přes PPL do hodnoty objednávky 1 500 Kč, od 1 501 Kč doručujeme zdarma, Na Slovensko je poštovné 120 Kč do 2 000 Kč objednávky, od 2 001 Kč je zdarma.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Pokud je objednané zboží skladem, prodávající vyexpeduje objednávku do druhého pracovního dne od obdržení platby. V případě, že je některá položka objednávky nedostupná, prodávající informuje kupujícího o této skutečnosti do druhého pracovního dne pomocí emailu či telefonické komunikace.
  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po vyzvednutí/doručení objednávky.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
 • 5 - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník parfém i potom, co jej už jednou zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující napsat email na info@milujubio.cz
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno či odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Přičemž každá separátní objednávka učiněná kupujícím se bere jako samostatná kupní smlouva a od každé této smlouvy musí kupující v případě jeho přání odstoupit samostatně. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a zároveň od  vrácení zboží kupujícím, a to buď bankovním převodem na účet poskytnutý kupujícím, nebo jiným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, například skrze platební bránu, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 6 - PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, a to nad rámec, co v objednávce vybraný přepravce kupujícím běžně zdarma poskytuje v rámci doručení, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doplňkovým či změněným doručením.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv poškození toto oznámit doručujícímu přepravci, který s ním na místě sepíše protokol o poškození zásilky. V případě většího poškození zásilky nebo neoprávněném vniknutí do zásilky, které je zjevné, kupující nemusí od přepravce zásilku převzít. Kupující je povinen zásilku do 1 pracovního dne po převzetí otevřít a zkontrolovat obsah a v případě chybějící části nebo všech produktů, poškození části nebo všech produktů toto neprodleně oznámit prodávajícímu elektronicky (info@milujubio.cz) ideálně i s průvodními fotografiemi, které prokazují jak případné poškození obalu zásilky tak i případné poškození produktů. Prodávající, pokud je mu takový postup přepravcem umožněn, na základě podkladů od kupujícího postoupí reklamaci u přepravce a poškozené produkty kupujícímu po domluvě nahradí.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • 7 - ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  3.  
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád:

 •      Záruční doba
 1.       Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 2.       Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.
 3.       údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do/best before" nebo "datum minimální trvalivosti"
 4.       údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců
 5.       v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému
 6.       údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat
 7.       nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření
 8.       V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 9.       V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.
 •      Kdy reklamovat
 1.       Zákazník má právo reklamovat zboží pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 2.       Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 3.       V případě, že kupující přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli, viz Obchodní podmínky článek 6, bod 6.4.
 4.       V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.
 •      Jak oznámit reklamaci
 1.       Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému na info@milujubio.cz nebo       +420 606057455
 2.       Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodávajícímu balíkem bez dobírky na adresu skladu prodávajícího: sklad MilujuBIO.cz, Studentská 5, Olomouc, 77900, v takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.
 3.       Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál nebo kopii faktury. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může doklad vyhledat sám prodávající.
 4.       Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, ideálně i číslo účtu pro vrácení kupní ceny v případě uznání reklamace).
 5.       Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.
 •      Průběh a řešení reklamace
 1.       Prodávající informuje zákazníka o způsobu posouzení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a potvrdí převzetí reklamovaného zboží.
 2.       Na posouzení a realizaci reklamace má prodávající 30 dnů.
 3.       O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky či elektronicky na zanechané kontaktní údaje neprodleně od posouzení reklamace.
 4.       Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží poměrně vzhledem k poškození zlevnit či vrátit čásktu, za kterou bylo zakoupeno a to bankovním převodem, případně po domluvě hotově nebo formou poukazu.
 5.       V případě, že prodávající nestihne posoudit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník právo na nový produkt nebo vrácení částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.
 6.       Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených přepravních nákladů spojených s podáním reklamace v obvyklé výši přepravy za obdobné zásilky.
 •      Kdy nelze reklamovat
 1.       Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
 2.       použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů;
 3.       zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu;
 4.       vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením;
 5.       vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením;
 6.       vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 • 8 - DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  5. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem
   č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce.
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 9 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravuje samostatný článek Ochrana osobních údajů
 • 10 - ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat v rámci uživatelského účtu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • 11 - DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.
 • 12 - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: sídlo společnosti Já miluju BIO s.r.o., Londýnská 59, 120 00 Praha 2; kancelář společnosti Ostružnická 17, 779 00 Olomouc, sklad společnosti (příjem reklamovaných a vrácených zásilek): Studentská 5, 779 00 Olomouc; e-mail společnosti: info@milujubio.cz.
  5. Platnost těchto podmínek je od 24.2.2022 do vydání jejich nové verze.

V Praze dne 24.2.2022